Historia Szkoły

Historia I LO w Ostrzeszowie

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

Szkoła powstała już w 1920 roku i początkowo mieściło się tu Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne.  Mury tego gmachu pamiętają lata okupacji hitlerowskiej. W budynku naszej szkoły mieścił się wtedy obóz jeniecki. Krótko przebywał w nim ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Zginęli tutaj więźniowie różnych narodowości, a przede wszystkim Norwegowie. Historię naszej szkoły tworzyła wspaniała kadra nauczycieli, między innymi Stanisław Czernik – dyrektor gimnazjum i poeta oraz twórca nurtu autentyzmu w literaturze. Wśród absolwentów jest wielu wybitnych ludzi, przedstawicieli różnych profesji: pracowników naukowych, dziennikarzy, artystów, lekarzy, przedsiębiorców i nauczycieli.

1 kwietnia 1920 roku – rozpoczęcie działalności Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego  pod kierownictwem Wandy Brodzkiej

1932-1939 – przejęcie szkoły przez Towarzystwo Salezjańskie i utworzenie Gimnazjum Salezjańskiego 

1939-1945 – utworzenie na terenie naszej szkoły  przez hitlerowców obozu jenieckiego, w którym więzieni byli przede wszystkim obcokrajowcy, w tym ogromna liczba Norwegów; przebywał tu krótko ojciec Maksymilian Maria Kolbe, a także Emil Stoltenberg – dziad premiera Norwegii

1945 – wznowienie działalności Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego

Wrzesień 1948 – powstanie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego 

21 czerwca 1954 – likwidacja Prywatnego Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Salezjańskiego 

1 września 1959 – przekształcenie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego na Liceum Ogólnokształcące w Ostrzeszowie 

30 listopada 1976 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 

14 października 1978 – oddanie do użytku sali gimnastycznej 

11 listopada 1978 – dokonanie aktu nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie z okazji obchodów XXX-lecia LO przez wicekuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu pana K. Adamskiego 

25 Luty 1980 - przedstawiciele rady pedagogicznej na zebraniu obwodowym "WSS Społem" 

10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru 

17 listopada 1989 - spotkanie z byłymi jeńcami więzionymi w budynku liceum

2000 – powołanie Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie, które wznowiło 10 listopada 1986 – wręczenie szkole sztandaru swą działalność w kwietniu 2010 roku, a którego zasadniczym celem jest utrzymywanie więzi koleżeńskich i kontaktów ze szkołą, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju szkoły, na przykład zbieranie środków finansowych na stworzenie nowej pracowni fizyko-chemicznej

22 i 23 września 2000 – obchody z okazji Jubileuszu 80-lecia szkoły

Rok szkolny 2002/2003 – rozpoczęcie nauki w naszej szkole pierwszego rocznika 3-letniej szkoły ponadgimnazjalnej, który w roku 2005 zdał pierwszą w historii szkoły Nową Maturę ( efekt Reformy Oświaty)

2005 – ustanowienie ojca Maksymiliana Maria Kolbe duchowym patronem naszej szkoły (wspomniany wcześniej duchowny został internowany wraz z 33 braćmi zakonnymi z Niepokalanowa i przebywał w gmachu przy ulicy Zamkowej  w dniach 09.11.1939-08.12.1939 )

2006 – powstanie strony internetowej szkoły

30 czerwca 2007 – wizyta w naszej szkole premiera Norwegii Jensa Stoltenberga  (wnuka wspomnianego już więźnia obozu jenieckiego
na terenie naszej szkoły w okresie okupacji hitlerowskiej – Emila Stoltenberga)

5 października 2007 – powstanie filmu o I LO w Ostrzeszowie „Szkoła na szóstkę” i wyemitowanie go w TVP 3

12 czerwca 2010 – ostatnie pożegnanie pana mgr. Zenona Krysiaka – byłego dyrektora naszej szkoły w latach 1971-1991

24 i 25 września 2010 – obchody Jubileuszu 90-lecia szkoły

 

DYREKTORZY:

Wanda Brodzka (1920-1921)

Józef Wolff       (1921-1922)

Ignacy Łukasik   (1922-1923)

…Roja               (1.09.1923-1.12.1923)

Karol Banszel     (1923-1924)

Mirosław Toporowski (1924-1925)

Kazimierz Kocańda      (1925-1926)

Jan Kotlarz                  (1926-1929)

Jan Łupiński                  (1929-1930)

Franciszek Szychliński   (1930-1931)

Stanisław Czernik  (1931-1932)

Ks. Adam Cieślar           (1932-1934 i 1945)

Ks. Leon Czerwiński   (1934-1939 i 1945-1954)

Edward Nowicki         (1948-1949)

Józef Michlik             (1949-1971)

Zenon Krysiak            (1971-1991)

Ryszard Kalina            (1991 – 2016)

Michał Błoch         (2016 - nadal)

 

SZKOŁA DZIŚ

Ponadto szkoła prowadzi różnorodną  działalność zarówno o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym, o której to warto wspomnieć, przytaczając najistotniejsze zdarzenia i inicjatywy podejmowane przez społeczność naszego liceum.

I. Wydarzenia naukowe, współpraca z wyższymi uczelniami i spotkania z interesującymi ludźmi.

 • Powołanie Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego ( 1976), którego zasadniczym celem było stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań naukowych poprzez organizowanie sesji naukowych i konkursów
 • 1993 – podpisanie umowy z Instytutem Filozofii Wydziału Nauk Społecznych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czego efektem jest przeprowadzenie aż 17 sesji filozoficznych 
 • Od 1994 – działalność szkoły w Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauczycieli i uczniów ze szkół na terenie województwa i kraju, a także podejmowanie interesujących inicjatyw i wyzwań
 • Organizacja sesji humanistycznych od 2005 r., które poświęcone zostały dotychczas na przykład twórczości Juliusza Słowackiego, zagadnieniom związanym z teatrem, filmem czy językoznawstwem.
 • Od 2006 r. – organizowanie corocznych  Jesiennych Spotkań z Fizyką z udziałem wykładowców Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, Instytutu Fizyki Molekularnej w Odolanowie czy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • 2006 – zorganizowanie wystawy  „Jarocin w obiektywie bezpieki” dzięki współpracy z IPN
 • 2008 – nawiązanie współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zorganizowanie trzech edycji Dni Nauki w naszej szkole
 • 2009 – organizacja Informiady ( sesji informatycznej), której ważną część stanowiły wykłady pracowników naukowych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • 2009 – nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Opolskim w ramach realizacji projektu finansowanego przez fundusz europejski „Kapitał Ludzki”

II. Kształtowanie u młodych ludzi postawy otwartości na drugiego człowieka i świata, niesienia pomocy potrzebującym czy słabszym.

 • Wizyty młodzieży w Domu Opieki Społecznej w Marszałkach i prezentacja programów artystycznych; współpraca z lokalnymi Warsztatami Terapii Zajęciowej
 • Działalność koła Caritas
 • Działalność koła PCK; honorowe krwiodawstwo
 • Koło Ratownictwa Medycznego: upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy

III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

 • Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe
 • Współpraca z Ostrzeszowskim Centrum Kultury i Biblioteką Miejską ( pomoc w organizacji imprez oraz uroczystości miejskich i powiatowych, na przykład rocznicy Zbrodni Katyńskiej)
 • Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Organizacja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego
 • 8-11 października 2008 – wizyta naszych uczniów w siedzibie Parlamentu Europejskiego jako nagroda za wygraną w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
 • 2009 - Młodzieżowe Prawybory do Parlamentu Europejskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)
 • 1 czerwca 2010 – udział naszych uczniów w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

IV. Kontakty międzynarodowe:

 • 2002 – nawiązanie spółpracy z Marie-Curie Gimnasium w Wittenberge ( Niemcy) i systematyczne wizyty obu stron w Polsce lub Niemczech oraz organizacja wspólnych projektów
 • Udział w wymianie pomiędzy Ostrzeszowem a miastami partnerskim w Niemczech: Stuhr i Blankneburg

V. Aktywność uczniów; umożliwienie im rozwijania  różnorodnych talentów, na przykład sportowych czy artystycznych:

 • Działalność kół sportowych:  strzelectwo, koszykówka, siatkówka, aerobic i inne
 • Chór szkolny od 2009 roku i koła taneczne
 • Tradycja dedykowania rodzicom specjalnie dla nich przygotowanych koncertów( od 2003 r.)

 

VI. Wydawnictwa:

 • „W cieniu kasztanów.” Monografia szkoły pod redakcją Marii Krysińskiej Wawrzyckiej – praca zbiorowa. 2000 r.
 • Suplement do monografii „W cieniu kasztanów” pod redakcją dr Wiesława Przybyły – praca zbiorowa. 2010 r.
 • Tradycja wydawania szkolnych gazet – w okresie międzywojennym i  latach 1945-54 „Chudego Literata”, a od 1997 roku do dziś wydawane jest czasopismo „Czarno na Białym”.
 • 2007 rok- wydanie pierwszego tomiku poezji uczniowskiej „Pośród cudzysłowów”.
 • 2010 – wydanie drugiego tomiku poezji uczniowskiej

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.