ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - wersja pdf

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są:

  • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.),
  • Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.8.2021 z 28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszych klas pierwszych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
  • Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

– mnoży się przez 0,35.

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

9. Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach:

a) oddział a: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, fizyka

b) oddział b: język polski, matematyka, chemia, biologia

c) oddział c: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, historia

d) oddział d: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego dostępny pod adresem https://powiatostrzeszowski.edu.com.pl/

12. Szczegółowy harmonogram rekrutacji został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej i stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.

13. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły, a w ramach danej szkoły nieograniczoną liczbę profili/kierunków kształcenia.

14. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół/profili/kierunków kształcenia w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.

15. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły której profil/kierunek kształcenia zadeklarowano jako pierwszy i podlega weryfikacji i akceptacji.

16. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

c) 2 zdjęć

d) karty zdrowia

17. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) ocena zachowania

d) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

e) średnia z przedmiotów obowiązkowych

f) ocena z języka polskiego

g) ocena z języka obcego

18. Elementy procedury odwoławczej:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

/-/ Michał Błoch

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie

Super User
Kategoria:

Termin składania dokumentów do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 
22 lipca 2021 r. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły) 
Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły 
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostania wolnych miejsc 
do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 
23 sierpnia 2021 r. 

Dokumenty należy składać wyłącznie w koszulkach foliowych 

Regulamin rekrutacji dostępny pod adresem: https://lo1.info.pl/ 

Super User
Kategoria:

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Termin składania dokumentów do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały one złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
Rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostania wolnych miejsc

23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Super User
Kategoria:
...
zachęcamy Was do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego przez uczennice naszej szkoły. W kilku zdaniach zwróciły się właśnie do Was, którzy stoicie przed wyborem swojej przyszłej szkoły średniej. ? Dziewczyny polecają w sposób szczególny najbardziej popularny profil w naszym liceum - słynny biol-chem (czyli klasę z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii). ?
Czekamy na Was w murach naszej szkoły już we wrześniu, niezależnie od tego, jaki profil wybierzecie! ?
 
Super User
Kategoria:

Super User
Kategoria: