ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Stowarzyszenie Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie

Super User

 

W 2010 roku minęło dziewięćdziesiąt lat od powstania Gimnazjum, a potem Liceum - najstarszej w Ostrzeszowie szkoły średniej. Aby godnie uczcić XC rocznicę powstania naszej szkoły, jej wychowankowie, absolwenci i przyjaciele, zdecydowali się na reaktywację Stowarzyszenia Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum w Ostrzeszowie. Na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbyło się 29. kwietnia 2010 r. w auli naszej szkoły, wybrano jego nowe władze. W skład Zarządu weszli: pani Krystyna Sikora (Przewodnicząca), pan Adam Zawada i pan Mieczysław Ścierski (Wiceprzewodniczący), pani Kamila Maj (Sekretarz) oraz pani Dominika Sikora (Skarbnik) . 

 

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ma na celu krzewienie i utrzymywanie więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wychowanków oraz szeroko pojętą działalność na rzecz Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrzeszowie. W roku jubileuszu 90-lecie Stowarzyszenie zebrało środki 
na remont i stworzenie nowoczesnej klasopracowni fizyczno-chemicznej oraz wydanie suplementu do monografii szkoły W cieniu kasztanów,
a także utworzenie galerii wybitnych profesorów i absolwentów oraz zasłużonych dla szkoły. W strukturze Stowarzyszenia  działają dwie komisje: Komisja Historyczna i Kapituła Zasłużonego Profesora i Wychowanka.

 

Kapituła Zasłużonego Profesora i Wybitnego Absolwenta 

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. Zbigniew Blok (absolwent naszego liceum z roku 1960 r.) W wywiadzie dla szkolnej gazety Czarno na Białym, udzielonym z okazji 90-lecia szkoły, profesor tak mówił o zadaniach Stowarzyszenia: 

"Rolą Kapituły jest stworzenie galerii osób szczególnie ważnych dla szkoły spośród jej profesorów, absolwentów i szczególnie hojnych darczyńców. Stała galeria tego typu prezentowana w honorowych miejscach szkoły służyć ma przede wszystkim tworzeniu tradycji, ma pomagać w zrozumieniu przebytej przez nią drogi, historii jej działalności i sukcesów. Poza tym galeria stanowić ma prezentację pewnych wzorców dla grona nauczającego i uczniów,
ma być prezentacją autorytetów godnych naśladowania oraz powodem dumy z historii. W dobie upadających ogólnych autorytetów galeria ma być wskazówką do tego, jak należy postępować, jak należy uczyć się i pracować, jak należy przejść przez życie czerpiąc z tego satysfakcję osobistą
i jak służyć innym i ojczyźnie. Po to, aby zrealizować powyższe zadania, galeria musi gromadzić ludzi na tyle wyjątkowych, aby zaliczenie do niej było odczuwane jako wyróżnienie i aby inni byli szczerze przekonani, że wyróżnienia są słuszne, sprawiedliwe i służą dobrej sprawie. (…) Ogólnie osoby wyróżnione powinny cechować się nie tylko nieposzlakowaną opinią, ale przede wszystkim ich działalność zawodowa i społeczna winny być takie,
aby osoby te były z tego powodu rozpoznawalne na poziomie ponadregionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Równocześnie osoby zaliczone do galerii wyróżnionych winny mieć poważanie społeczności szkolnej i lokalnego środowiska  Ostrzeszowa. Osoby zaliczone do galerii zasłużonych profesorów szkoły winny legitymować się zrealizowaniem pełnej drogi awansu nauczycielskiego, a ponadto szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i organizacyjnymi. W przypadku wyróżnienia absolwentów pod uwagę będą brane wybitne osiągnięcia na polu zawodowym, politycznym, naukowym, artystycznym."

Zasłużeni dla szkoły Profesorowie:

  • Stanisław Czernik
  • Ks. Adam Cieślar
  • Józef Michlik

Wybitni Absolwenci:

  • Anna Klubówna
  • prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Thiel
  • gen. broni Wojska Polskiego Zbigniew Głowienka
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Pregiel

Obecny Zarząd  Stowarzyszenia:

  • Mieczysław Ścierski – przewodniczący
  • Kamila Maj – sekretarz
  • Marek Harabasz - skarbnik

 

Kategoria: